De Zeevolken, er zijn weliswaar vele volken die aan deze omschrijving zouden kunnen voldoen doch ik wil het slechts hebben over één volk, die volgens mij de eerste waren die deze titel echt verdienden. Namelijk de oerbewoners van het Griekse eiland Kreta.
Na de ontdekking-opgraving van de archeologische nederzetting Knossos door sir Arthur Evans, is men dankzij hem vooral de naam 'Minoërs' voor deze mensen gaan gebruiken. Dit omdat uit Griekse geschriften over hen de naam van hun koning Minos zou worden overgeleverd. Maar eigenlijk zou men ze eerder 'Keftiu' of 'Caphtor' moeten noemen. Deze respectievelijk Egyptische en Hebreeuwse namen zouden wel eens eerder in de buurt kunnen komen van de naam die ze voor henzelf gebruikten.
Homeros noemt hen op een zeker moment in zijn verhalen zelf 'Eteo-Kretenzers'.
Men schat dat zij omstreeks 6500 v. Christus voor het eerst op dit eiland zouden arriveren en zij zouden daar omstreeks 1500 v. Christus een cultureel hoogtepunt weten te bereiken.
Hun handelsschepen bevoeren in die tijd alle uiterste grenzen van de Middellandse zee, en hoogstwaarschijnlijk zijn zij de zuilen van Hercules – oftewel de Straat van Gibraltar – voorbij gegaan de Atlantische oceaan op. In principe valt zelfs niet helemaal uit te sluiten dat zij eigenlijk de eersten waren die om Afrika heen zouden varen en het tot aan het Amerikaanse continent wisten te redden, een 'eer' die men tegenwoordig nogal eens hun opvolgers toekent, namelijk de Phoeniciërs. Omdat van deze laatsten nu eenmaal veel meer bekend is en hun schrift wel is ontcijferd.

De Keftiu zijn  zeker ook de Zwarte Zee opgevaren via de Bosporus.
Zo werden zij de verspreiders van allerlei culturele verworvenheden door alle  beschavingen waar zij op hun reizen mee in aanraking kwamen.

Vooral dankzij de Griekse overleveringsverhalen – waarvan de Ilias en de Odyssee misschien nog wel de bekendste zijn – weet men het nodige over de eerste inwoners van Kreta.
Zo weet men ook dat de Griekssprekende volken – eerst een volk dat men Myceens noemt en later de Dorische Grieken – erg veel over zouden nemen van de beschaving op Kreta. De veelal vrouwelijke orakels en zelfs het Griekse Goden-pantheon zou grotendeels aan de Minoïsche Kretenzers zijn ontleend. Evenals halfgoden zoals Heracles.
De Griekse volken waren met paard en wagens vanuit het gebied bij de Kaspische zee westwaarts getrokken op zoek naar een nieuwe woonplaats en zo aan de huidige Griekse kusten terecht gekomen.
Aan die kusten woonde reeds een volk dat men 'Pelasgen' noemt en waar niet zoveel over bekend is.
Hooguit dat zij handel dreven met, en diensten verrichtten voor, een beschaafd volk dat van overzee kwam en diverse handelsposten had gesticht met mooie gebouwen en tempels, namelijk de Keftiu van Kreta.
De Myceners waren hier nieuw en hielden zich in eerste instantie gedeisd. Zij namen waarschijnlijk gewoon diverse functies van de Pelasgen over, dreven wat handel, en bekeken intussen de verhoudingen.

In mijn eerdere verhaal over de Zeevolken vertelde ik reeds het Griekse verhaal over hun Hoofdgod Zeus waarin ons wordt verteld hoe zijn moeder Rhea hem na de geboorte stiekem in een grot in de berg Ida op Kreta verborg voor zijn vader Cronos die de gewoonte had al zijn  kinderen op te eten, uit angst later door een van hen te worden verslagen. Rhea had in de plaats van de zuigeling een steen in de windels gestopt en deze aan  haar man aangeboden om te verslinden.

Zeus kon zo ongestoord opgroeien en alsnog zijn vaders grootste vrees waarheid doen worden, door tegen hem ten strijde te trekken en hem te verslaan. Hierna dwong Zeus Cronos om al zijn broers en zusjes – Hestia, Demeter, Hera, Hades en Poseidon –  weer uit te braken.
Wat er daarna met Cronos zou gebeuren blijft eigenlijk omstreden want daar bestaan verschillende verhalen voor. In eentje zou hij in de Tartarus moeten verblijven tot het einde der tijden, 
terwijl hij in weer een andere versie van het verhaal uiteindelijk vergeven werd en naar de Elyseese velden mocht gaan.


De reden dat ik dit vertel is echter omdat er nog een ander verhaal is over Cronos waaruit volgens mij veel valt op te maken over wat er lang geleden op Kreta moet zijn gebeurd toen de Myceense Grieken de macht over begonnen te nemen.

Om te beginnen  vraag ik mij af of Zeus werkelijk wel een oorspronkelijk Kretenzische – oftewel Minoïsche – Godheid was, waar men tegenwoordig veelal vanuit lijkt te gaan.

De Griekse mythe over de strijd van Zeus tegen de Titanen – Cronos en zijn aanhangers – zou wel eens heel goed symbool kunnen staan voor wat er in het Egeïsch gebied gebeurde nadat Santorini de volledige Minoïsche zeemacht alsook de meeste van hun steden aan de noordkust van Kreta had weten te vernietigen. Evenals vele van hun steden elders op de Griekse eilanden.
Zeus is etymologisch gezien eigenlijk helemaal geen oorspronkelijk Minoïsche naam – zoals men kan vaststellen met behulp van toponomie, aan de hand van vele oorspronkelijke niet-Griekse namen van bergen, rivieren en nederzettingen op Kreta. De naam is eerder van Indo-Europese oorsprong. 
De naam Zeus kan dan zoveel als 'stralend'  betekenen (van Djev)  of afstammen van het woord voor 'dag' – 'endios' of 'eudia' in het Oud Grieks.  Maar het zou evengoed kunnen afstammen van het woord 'twee', thio of dio in het Oud Grieks.
Dit laatste impliceert dan gelijk dat deze 'oer' God mogelijk uit twee delen zou hebben bestaan, een mannelijk en een vrouwelijk deel. En hiervan bestaan ook mythes maar die staan buiten het kader van dit onderwerp nu.

Maar stel u nu eens voor dat  het verhaal over Zeus en zijn strijd tegen de Titanen eigenlijk de geschiedenis vertelt van de gearriveerde Myceense Grieken en de autochtoonse Keftiu die niet enkel op Kreta verbleven maar tevens hun nederzettingen op de kusten van het Griekse vasteland hadden.
De Myceners waren 'kinderen', tamelijk onbeschaafd en onwetend en voelden zich geïntimideerd door de beschaving der Keftiu die cultureel overduidelijk hun meerdere waren.
Tot het moment dat die  macht verzwakte door gebeurtenissen en zij eindelijk tegen hen op durfden te staan. Zij hadden inmiddels door de vele contacten genoeg geleerd.


Het kan best dat de Myceners het gevoel hadden tegen Titanen te strijden toen ze zich sterk genoeg voelden een strijd om de heerschappij over het Egeïsche gebied aan te gaan. De Myceners waren altijd al meer een krijgersvolk geweest dus zij zullen zeker wel in zulke terminologie hebben gedacht. Het kind dat tegen de vader in opstand kwam nadat het voldoende had geleerd en was opgegroeid.
Met het doel al het moois wat de 'ouders' hadden in eigen beheer te krijgen. En hun eigen normen en waarden aan de bevolking op te leggen.

We weten in ieder geval wel dat dit is wat er gebeurde. Van de Keftiu op Kreta weet men dat het geen militant volk was. Er zijn  namelijk in de 'Minoïsche'  gebouwen op Kreta die door de tsunami('s) zijn vernietigd geen wapens of dergelijke gevonden. En de Minoïsche schilderijen laten evenmin krijgshandelingen of de verheerlijking van de strijd zien. Waarschijnlijk hebben ze in hun nederzettingen elders wel iets van wapentuig gehad - dat ze helemaal 'flower power' waren lijkt ons vrij onwaarschijnlijk -  maar hun cultuur kan nooit echt militant zijn geweest.
Bij de voorheen semi-nomadisch levende Indo-Europese Myceners was dat natuurlijk juist wel het geval geweest. Waarom zij niet gelijk na aankomst een poging hebben genomen de nederzettingen der Keftiu te veroveren is iets wat we wel nooit zullen weten. Er moet iets van overwicht zijn geweest wat wegviel na de uitbarsting van Santorini. Een groot deel van de vloot der Keftiu zal vernietigd zijn door de tsunami's en hun belangrijkste nederzettingen eveneens. Vooral die op notabene Thera (Santorini) zelf. De plaats wordt tegenwoordig Akrotiri genoemd en door puur geluk heeft men die tamelijk intact uit het vulkanisch puin weten op te graven.


De handelsnederzetting te Santorini bevond zich op een mooi kruispunt van zeewegen en was waarschijnlijk een zeer welvarende plaats.
Men heeft er vrijwel geen lichamen gevonden – zoals bijvoorbeeld te Pompeï –  dus men mag ervan uitgaan dat de inwoners op tijd op de hoogte waren van wat er ieder moment kon gaan gebeuren. Zij hebben hoogstwaarschijnlijk weten te vluchten, of zij echter in staat zijn geweest veilig op een andere plaats weer vaste grond onder de voeten te krijgen is onduidelijk.

In ieder geval waren zij NIET de Zeevolken die Egypte aandeden, want de inwoners van dit land kenden de 'Keftiu' maar al te goed.
Als de evacués van Santorini ergens anders land hebben weten te bereiken voordat de uitbarsting plaatsvond, dan komen er meerdere bestemmingen in aanmerking.
1) Het Griekse vasteland, dit was natuurlijk het meest nabij.
2) OF naar Kreta, dit vereiste wel een grotere tocht van plusminus 150 km overzee, zij het waarschijnlijk wel met wind mee.
3) Troje! Dit is beslist nog niet algemeen aanvaard maar volgens mij wijst alles er duidelijk op dat Troje reeds geruime tijd een welvarende Minoïsche nederzetting was.
4) Gaza, weliswaar ook een heel eind maar met een tussenstop op Cyprus wel te doen. Te Gaza hadden zij eveneens een handelspost waar zij mogelijk tevens met Egypte handel konden drijven.
5) Sicilië.

De laatst genoemde mogelijkheid is evenmin zo onwaarschijnlijk. Want naar deze locatie zou mogelijk eveneens een groot deel van de Minoïsche adel uitwijken nadat de Myceners een vloot op hadden gebouwd waarmee zij naar Kreta voeren om ook dit eiland te veroveren.
De verhalen van de Godenstrijd tegen de Titanen en een van de aflopen daarvan geeft eigenlijk aan waar die plaats was. Want afgezien van de vooralsnog 'mythische' Tartarus en de Elyseese velden bestaat er tevens dat verhaal dat Cronos naar Sicilië  werd verbannen. En onder de Romeinse naam Saturnus is dit verhaal over Cronos eveneens bekend!


Maar dat is niet het enige verhaal dat Sicilië  aanwijst als schijnbaar goed florerende - en hoogstwaarschijnlijk onafhankelijke - nederzetting der Keftiu, er is namelijk ook nog eens het verhaal over de uitvinder Daedalos.

De Griekse verhalen beweren dat deze verre voorloper van Leonardo da Vinci  uit Athene zou komen, al vraag ik me af of Athene in die tijd al daadwerkelijk bestond onder die naam. Mogelijk was er wel reeds een Minoïsche of Pelasgische nederzetting die later door de Myceners zou worden versterkt.
In ieder geval vermoed ik dat Daedalos eerder een Keftiu was dan een Griek want zijn levensloop toont dit mijns inziens voldoende aan. Zo lijkt zijn naam erg op het Etruskische woord 'Taitale'  wat zoveel als 'Artiest-kunstenaar' en 'kundige handwerksman' betekent.


En die Etrusken - het eerste beschaafde volk van Italië dat zich vooral aan de Toscaanse kust tot aan Rome zou hebben gevestigd - waren volgens de Aeneis van Vergilius Trojaanse vluchtelingen die op advies van een orakel eerst naar het land van hun voorvaderen vluchtten – Kreta – om, toen hier geen nieuw leven op te bouwen bleek,  doorverwezen te worden naar Sicilië waar tevens een kolonie van hun volk aanwezig zou zijn!
Zij waren echter - na eerst de kust van Tunesië te hebben aangedaan en pas daarna Sicilië - uiteindelijk op het Italiaanse vasteland neergestreken.

Hoe dan ook, Daedalos werd voldoende vertrouwd en gewaardeerd door het  vorstenhuis der Kretenzers om van de vrouw van de koning der Keftiu –  traditioneel 'Minos' genoemd – een oplossing te bedenken voor haar wens gemeenschap te willen hebben met een mooie witte 'Heilige' stier. 
Daedalos ontwierp toen een houten nepkoe voor haar waar Pasiphae, de koningin,  zich in kon verstoppen. Met natuurlijk openingen op de juiste plaatsen.
Pasiphae zou echter wel spijt gaan krijgen van haar lusten want het resultaat, 9 maanden na deze verbintenis, was een monster dat onder de naam Minotaurus bekend zou worden.

Laten wij echter vooral niet vergeten dat dit verhaal voor het eerst werd verteld door Homeros in 'Dorische' tijden. De Keftiu en hun zo volledig andere cultuur worden door dit volk en hun Myceense voorlopers niet altijd even rooskleurig afgeschilderd. Als om aan te geven hoeveel beter het was geworden na de overname door de Grieken. Daar vertelde ik hier reeds over.
Koning Minos liet na de geboorte van de Minotaurus door Daedalos een gevangenis voor het monster aanleggen, die enkel toegankelijk zou zijn door een labyrinth.
Daar bleef het echter niet bij volgens die Griekse verhalen, want niet veel later liet Minos regelmatig 7 jongens en 7 meisjes van het Griekse vasteland naar het monster brengen ter consumptie.
Daedalos had hier moeite mee en zou uiteindelijk de dochter van Minos – die verliefd was geworden op de Griekse held Theseus – de tip geven haar held een draad mee te geven het labyrinth in – de draad van Ariadne – waardoor Theseus het Labyrinth weer uit wist te komen nadat hij de Minotaurus had gedood.
Toen Minos dit vernam liet hij Daedalos samen met zijn zoon Icaros opsluiten.
Daedalos was echter niet voor een kleintje te vangen en wist met behulp van bijenwas en veren vleugels te fabriceren waarmee ze konden ontsnappen. Eenmaal hoog in de lucht en ver voorbij Kreta sloeg Icaros de raad van zijn vader in de wind om niet te hoog te vliegen. De was van zijn vleugels smolt door de zon en hij stortte in zee.
Daedalos ontkwam echter wel en vluchtte naar …. jawel, Sicilië.

De epiloog van dit verhaal is dat Minos er middels een list achter wist te komen dat Daedalos naar Sicilië was gevlucht en hij ging hem achterna om hem weer op te pakken. Daedalos stond echter dermate bij de leider van de nederzetting – ene Cocalos – in de gunst dat deze Minos om het leven liet brengen.

We laten in het midden in hoeverre deze verhalen door de latere Grieken zijn verfraaid om de Keftiu zo 'zwart' mogelijk af te schilderen, feit blijft dat we nu al diverse voorbeelden hebben van Sicilië als plaats waar de Keftiu een handelspost hadden gesticht die schijnbaar floreerde en zelfstandig was.

1) Het verhaal van de strijd der Titanen en het verbanningsoord van Cronos;
2) Het verhaal van Daedalos na zijn gevleugelde vlucht uit Kreta;
3) Vergilius' verhaal uit de Aeneïs waarin de Trojaanse vluchtelingen eerst op het advies van een orakel naar het land van hun voorouders Kreta toe gaan om – nadat blijkt dat hier geen nieuw begin op te bouwen viel – wederom op het advies van dat orakel naar Sicilië toe te gaan. Waar zij inderdaad in aanraking komen met lieden die schijnbaar van dezelfde origine waren en dezelfde taal als zij spraken.

In ieder geval hebben we door bovenstaande informatie duidelijke aanwijzingen hoe het een deel van die eerste 'Zeevolken' verging nadat de uitbarsting van Santorini en de verovering van Kreta door de Myceners hun invloed op de Middellandse Zee bijna tot een nulpunt had weten te reduceren.
Onze reis in 2011 zou echter vooral in het teken gaan staan van waar deze Keftiu – in de Bijbel Caphtor genoemd – van oorsprong vandaan gekomen moesten zijn.
En we hadden inmiddels al wel ontdekt dat sporen daarvan vooral in het oostelijke deel van Kreta te vinden zouden zijn.
We namen ons dus in dat jaar voor hier te beginnen voor verder onderzoek.

Daarover wil ik uitweiden in het volgende deel.


Och kom...: Leuk blog... Ga zo door ! Zelf even de bijbel doorzocht.

Deuteronomy 2:23
And the Avims which dwelt in Hazerim even unto Azzah the Caphtorims which came forth out of Caphtor destroyed them and dwelt in their stead

Jeremiah 47:4
Because of the day that cometh to spoil all the Philistines and to cut off from Tyrus and Zidon every helper that remaineth for the LORD will spoil the Philistines the remnant of the country of Caphtor

Amos 9:7
Are ye not as children of the Ethiopians unto me O children of Israel saith the LORD Have not I brought up Israel out of the land of Egypt and the Philistines from Caphtor and the Syrians from Kir

De geslachtslijst : Noach => Ham => Mizraim => Casluhim + Caphtorim.

Dus wat ik begrijp een Hamitisch volk uit het zuiden van Egypte

Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 20-07-2012 12:37:51 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Deze GW'er is abonnee
Meneer Glimlach: Jean-Bob, weer een boeiend verhaal dat ik graag blijf volgen.
Ga zo door!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 20-07-2012 18:45:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
oesermaatra0069: Ik vind het zeker boeiend. Ik kende de mythen wel van Daedelus / Icarus. Echter ik heb ze nooit in deze context gelezen.

Wat mij opvalt is dit:
Zeus is etymologisch gezien eigenlijk helemaal geen oorspronkelijk Minoïsche naam – zoals men kan vaststellen met behulp van toponomie, aan de hand van vele oorspronkelijke niet-Griekse namen van bergen, rivieren en nederzettingen op Kreta. De naam is eerder van Indo-Europese oorsprong.
De naam Zeus kan dan zoveel als 'stralend' betekenen (van Djev) of afstammen van het woord voor 'dag' – 'endios' of 'eudia' in het Oud Grieks. Maar het zou evengoed kunnen afstammen van het woord 'twee', thio of dio in het Oud Grieks.
Dit laatste impliceert dan gelijk dat deze 'oer' God mogelijk uit twee delen zou hebben bestaan, een mannelijk en een vrouwelijk deel. En hiervan bestaan ook mythes maar die staan buiten het kader van dit onderwerp nu.


Dit concept van twee kanten in één god herken ik ook in Baäl en Baälat zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Baälat. Hier zou niet op ingegaan zijn. Maar het zou mij niet verbazen dat Zeus ooit een vrouwelijke god was onder de Minoërs. En dat door de Dorische Grieken Zeus verworden zou zijn tot "stormgod" waarin het mannelijke deel van de god zou overheersen. Zoek er even een jaloers vrouwmens naast en je hebt... Hera! Etc. Etc.

Ik denk dat het verhaal over de Amazonen ook veel te maken heeft met de oude Minoërs gezien vanuit de ogen van Doriërs. De vrouwenhaters. Ik las dat één van de werken van Herakles bestond uit het stelen van de gordel van Hippolyta. Het kan ook worden verward met de held Perseus.
Jij bent er gloeiend bij, Bommel. Wat is je naam? zei Brigadier Bullebas.
Op 20-07-2012 23:04:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Jean-Bob ;

"... Namelijk de oerbewoners van het Griekse eiland Kreta. Na de ontdekking-opgraving van de archeologische nederzetting Knossos door sir Arthur Evans, is men dankzij hem vooral de naam 'Minoërs' voor deze mensen gaan gebruiken. Dit omdat uit Griekse geschriften over hen de naam van hun koning Minos zou worden overgeleverd. Maar eigenlijk zou men ze eerder 'Keftiu' of 'Caphtor' moeten noemen."

'Koning Minos' ; er is niet het minste archeologisch bewijs dat Minos de koning was (een fysieke persoon) van de Minoërs, van het eiland Kreta dus ... 'Koning Minos' is enkel bekend uit de Griekse mythologie ... Je mag historie (gebaseerd op en gestaafd door artefacten) niet verwarren met mythologie, mythologie wordt zeer zelden door artefacten gestaafd ...

''Keftiu' of 'Caphtor' ; het is helemaal niet zeker dat met deze termen Kreta bedoeld wordt ... ;

"It has sometimes been argued that the Egyptian place name, "Keftiu" (*Káftiu kftiw), and the Semitic "Kaftor" or "Caphtor" and "Kaptara" in the Mari archives refer to the island of Crete; "On the other hand some acknowledged facts about Caphtor/Keftiu can only with difficulty be reconciled with Crete," observes John Strange."

Bron (onder titel 'overview') ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_civilization

"Vooral dankzij de Griekse overleveringsverhalen – waarvan de Ilias en de Odyssee misschien nog wel de bekendste zijn – weet men het nodige over de eerste inwoners van Kreta."

Dat is helemaal niet zo ... Wat men met zekerheid weet over de oudste inwoners van Kreta werd afgeleid uit de archeologische context op dit eiland, de artefacten dus die door de oudste inwoners van Kreta achtergelaten werden ... Nog eens ; je mag overleveringsverhalen en mythologie niet verwarren met historie ...

http://archaeology.about.com/od/mterms/qt/minoan.htm

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-07-2012 3:10:13 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Jean-Bob ;

"Van de Keftiu op Kreta weet men dat het geen militant volk was. Er zijn namelijk in de 'Minoïsche' gebouwen op Kreta die door de tsunami('s) zijn vernietigd geen wapens of dergelijke gevonden."

"Geen wapens" ... ?? Waar haal je dat nu weer ... ? Zie de alinea hieronder (blz. McCreery 30, CHAPTER 4, WEAPONRY). De afkorting 'EM' betekent 'Early Minoan' en de afkorting 'MM' betekent 'Middle Minoan' ;

http://arcadia.academia.edu/AllysonMcCreery/Papers/385592/Evidence_for_Warfare_on_Crete_during_the_Early_and_Middle_Bronze_Age


"The development of weaponry during the EM and MM periods on Crete (EM and MM) indicates the Minoans‘ desire to arm themselves. Similar to the increasing complexity of defensive architecture at this time, weapons also adapt new variations to respond to intensifying warfare or violence in the area. Weapons serve as one of the primary sources of evidence for the study of warfare because they demonstrate the move towards more sophisticated and organized tactical procedures and strategies of fighting.This chapter will discuss the appearance and use of weapon technology on Crete.The evidence is divided into two categories: short and long-range weapons. This chapter builds upon the evidence of weaponry already recorded in the archaeological record, specifically the comprehensive catalogs offered by Branigan (1968a and 1974)."

Op blz. 31 tot en met 47 kan je een beschrijving van Minoïsche wapens lezen en op de blz. 69 tot en met 71 en blz. 91 tot en met 97 kan je afbeeldingen bekijken. De wapens werden zowel in gebouwen als in tombes aangetroffen. Bekijk ook de foto's en tekeningen van fortificaties van het Minoïsche Kreta.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-07-2012 3:52:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: @ Jean-Bob ;

Hieronder een link naar een artikel over archeologische opgravingen te Gournia, een Minoïsche stad waar een systeem van fortificaties bestond ;

'Crete fortifications debunk myth of peaceful Minoan society ; A team of archaeologists have discovered a fortification system at the Minoan town of Gournia, a discovery which rebukes the popular myth that the Minoans were a peaceful society with no need for defensive structures.'

Er werden ook wapens ontdekt ;

'Tombs uncovered by Hawes and other excavators have shown people buried with swords. Watrous said that there was one particular tomb that produced an entire collection of daggers, swords and other items.'

Bron ;

http://www.independent.co.uk/life-style/history/crete-fortifications-debunk-myth-of-peaceful-minoan-society-1964033.html

Zie hieronder ook nog (titel Warfare and 'The Minoan Peace' ) ;

http://upge.wn.com/?t=ancientgreece/index5.txt

'Many argue that there is little evidence for ancient Minoan fortifications. But as S. Alexiou has pointed out (in Kretologia), a number of sites, especially Early and Middle Minoan sites such as Aghia Photia, are built on hilltops or are otherwise fortified. As Lucia Nixon said, "...we may have been over-influenced by the lack of what we might think of as solid fortifications to assess the archaeological evidence properly. As in so many other instances, we may not have been looking for evidence in the right places, and therefore we may not end with a correct assessment of the Minoans and their ability to avoid war." ("Changing Views of Minoan Society," in Minoan Society ed L. Nixon).'
(bericht gewijzigd op 22/7/2012 11:44)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-07-2012 11:36:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: @ Jean-Bob ;

'Er zijn namelijk in de 'Minoïsche' gebouwen op Kreta die door de tsunami('s) zijn vernietigd geen wapens of dergelijke gevonden.'

Je hebt je (weer) gebaseerd op niet-recente, dus achterhaalde informatie ... De sedimentologische context t.g.v. de Thera eruptie wijst erop dat deze vroeger plaatsgreep dan eerdere schattingen en dat de Thera eruptie tsunami's dus geen vernietigende invloed kunnen gehad hebben op de Minoische beschaving ...

' ... however, the cause of the tsunami and its effects on the area have not been well understood. On the Aegean Sea coast of western Turkey (Didim and Fethye) and Crete (Gouves), we have found traces of tsunami deposits related to the Thera eruption. The sedimentological consequences and the hydraulics of a Thera-caused tsunami indicate that the eruption of Thera volcano was earlier than the previous estimates and the tsunami did not have disruptive influence on Minoan civilization.'

Bron ;

http://geology.gsapubs.org/content/28/1/59.abstract

(bericht gewijzigd op 22/7/2012 12:5)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-07-2012 12:00:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: Captor wordt door Strong in verband gebracht met een wreath (krans) gevormd eiland. Dan denk ik aan Santorini. Maar waarom Strong dat doet is mij niet duidelijk. Vragen... vragen.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 22-07-2012 12:25:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jean-Bob: Natuurlijk bedank ik de lezers voor aanvullende informatie die ik mogelijk over het hoofd zou kunnen hebben gezien. Voor de rest wil ik er wel op wijzen dat we juist hier op Grenswetenschap wel eens voorbij de grens van de door wetenschappers gestelde consensus willen kijken. Anders had mijn artikel wel ergens anders verschenen uiteindelijk. Consensus is soms al te star geworden omdat er andere belangen in mee zijn gaan spelen dan enkel het vinden van de ( een) waarheid.
Ik verwar mythe beslist niet met historie, maar ik zie de twee ook niet gescheiden. Want een mythe bevat vaak een historische gebeurtenis die enigszins verfraaid is weergegeven.
Ik heb ook de artikelen gelezen die een lezer hier naar voren brengt en ben daar hier en daar bewust van afgeweken, omdat MIJN onderzoek toch echt anders aan leek te wijzen dan de in de artikelen geplaatste conclusies. De artikelen in kwestie betreffen ook slechts conclusies van zekere onderzoekers, net als die van mij dat doen.
Wat betreft dat van die Kaphtor, in deel 4 komt daar weer extra informatie bij daar ik de correcte oorsprong van die naam denk te hebben gevonden ( en daar is OOK wat over te vinden op internet trouwens). Door mij persoonlijk onderzocht en geverifiëerd. Maar deel 4 is nog in de maak, enig geduld is dus vereist. Alle tijd die ik moet stoppen in het eventueel beantwoorden van door lezers geplaatste opmerkingen gaat ten koste van de publicatiedatum van de volgende delen.
Het 'Spoor van de Zeevolken' is een reis, mijn reis die zich over decennia uitstrekt eigenlijk ( want zo lang ben ik al hiermee bezig als historicus) en het leek mij aardig dit verhaal ook te vertellen als een soort reis. Mijn verhaal is een mythe, gebaseerd op ware gebeurtenissen waarvan ik inmiddels duizenden foto's heb om het te illustreren.
Op 23-07-2012 13:31:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jean-Bob: Voorts - voordat ik verder ga met het schrijven van deel 4 - wil ik enkel nog opmerken dat op Internet zelfs te vinden is dat de eerste Kretenzers kinderen zouden offeren. Daar geloof ik evenmin iets van,met hoeveel zogenaamde bewijzen men maar denkt aan te komen te draven. Meestal zijn die bewijzen op nog een heel andere wijze uit te leggen namelijk.Kretenzers hadden wapens, ik heb nooit gezegd dat ze die niet hadden. Ze waren enkel niet overal te vinden bij opgravingen en op afbeeldingen, omdat hun cultuur daar niet bepaald op was gebaseerd. Ze hadden duidelijk geen militante samenleving, zoals vele andere volken - vaak van nomadische oorsprong - die wel hadden. Men - en hiermee bedoel ik dan de 'gevestigde' wetenschap - is het er zelfs min of meer over eens dat het gebrek aan militant gedrag juist de ondergang is geworden van de eerste grote beschavingen. Want de Soemerische beschaving - niet de Babylonische, Akkadische of Assyrische - was evenmin erg militant ingesteld en men zegt dat dit juist de ondergang ervan heeft betekent.
Men spreekt dan over dat die maatschappij te verweekt zou zijn geworden, en geeft het daarmee gelijk een waarde-oordeel. Militant is niet week dus beter???? Het moge duidelijk zijn dat ik die mening niet deel, en de wereldgeschiedenis heeft voldoende bewijzen dat militant gedrag niet bepaald een betere optie is altijd.
Op 23-07-2012 13:42:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2015Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden